Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení

Kritéria přijetí žáků v I. kole přijímacího řízení a nabídku oborů naší školy

naleznete v sekci

PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.


Informace pro I. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku ke vzdělávání (ke studiu) podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na tiskopise umístěném na našich webových stránkách nebo na stránkách MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání jsou rovněž k dispozici na sekretariátě naší školy.

Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 1. března 2019. Musí být potvrzená od lékaře a s kulatým razítkem ze základní školy. Pokud se uchazeč hlásí z jiné školy, přiloží k přihlášce originály vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ (posledních dvou ročníků ZŠ).

Na přihlášce pro zkrácené jednoleté studium musí být zapsány známky z prvního pololetí posledního ročníku střední školy.

Na přihlášce pro nástavbové studium (obor Podnikání) musí být zapsány známky z pololetí třetího ročníku střední školy. Na přihlášce pro nástavbové studium není potřeba lékařské potvrzení!

Uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení podat nejvýše dvě přihlášky ke studiu, a to buď na dvě různé školy, nebo na jednu školu na dva různé obory. Pokaždé ale platí, že na obou přihláškách musí být dodrženo stejné pořadí škol (nebo oborů).

K přihlášce ke studiu je vhodné dodat doporučení školského poradenského zařízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Každá přihláška bude vedena pod registračním číslem, které bude sděleno v dopise odeslaném uchazečům v průběhu měsíce března.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů (více informací na http://www.soukyjov.cz/prijimaci-rizeni).

Uchazeči o studium ve tříletých učebních oborech, jednoletých zkrácených učebních oborech a dvouletém učebním oboru, zakončených závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu, přijímací zkoušky nekonají!

Do všech studijních oborů ukončených maturitní zkouškou se v rámci přijímacího řízení konají centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury:

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem jejich konání.

Další informace o jednotných přijímacích zkouškách, naleznete na stránkách CERMAT http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html.

VÝSLEDKY

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM pro maturitní obory. Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny dne 23. dubna 2019.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, jiný uchazeč jej může získat od krajského úřadu na základě písemné žádosti.

Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč svůj zájem o studium střední školy. Zápisový lístek je třeba odevzdat na střední školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení (zveřejnění na webu školy).

Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří jsou přijati do nástavbového a jednoletého zkráceného studia.


© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17