Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Období: 2017 - 2021

Celkové způsobilé výdaje: partnerství


Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.     

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

· koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy, 

· služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.), 

· kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, 

· příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,

· kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

· vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,

· podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání 

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty  

Informační semináře  

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního

vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.  Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV - www.nidv.cz.

 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17