Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické...

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Období: 2017 - 2020

Celkové způsobilé výdaje: 7 860 428 Kč


Na začátku prosince 2017 odstartoval druhý z projektů výzvy implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje "PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji", číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 jehož nositelem je Jihomoravský kraj a do projektu je zapojeno dalších 28 organizací, včetně Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a 27 středních škol z Jihomoravského kraje. Jednou z partnerských škol je i Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, která se zapojí do realizace dvou klíčových podaktivit:

1. Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe

2. Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben

Realizací projektu dojde k výrazné modernizaci tří dílen odborného výcviku (dílny instalatérů, dílny strojních mechaniků a dílny elektrikářů), které budou využívány k realizaci výukových programů žáků ZŠ, ale i k inovaci výuky žáků SOU Kyjov. Současně dojde k dovybavení haly pro odborný výcvik stavebních oborů o zařízení, která zatraktivní výuku žáků SOU Kyjov i samotné výukové programy pro žáky základních škol.

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17