Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Ošetřovatel

Název oboru: Ošetřovatel
Kód oboru: 53-41-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.
Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.
Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Více informací o oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace