Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Modernizace výuky prostřednictvím ICT

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období: 2012 - 2014

Celkové způsobilé výdaje: 1 728 537,- Kč


Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění teoretické výuky odborných předmětů a všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím využívání digitálních technologií. Cíle bylo dosaženo následujícími aktivitami:
• Vytvořením 37 sad po minimálně 20 digitálních učebních materiálech, které byly pilotně ověřeny v rámci běžné výuky
• Zakoupením vhodných didaktických pomůcek, učebnic a studijní literatury
• Vybavením učeben dataprojektory
• Kompletní modernizací jedné počítačové učebny
• Zkvalitněním vybavení kabinetů výpočetní technikou (notebooky, tiskárny)
• Rozšířením znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT technologií prostřednictvím jak interního vzdělávání (práce v textovém editoru, tabulkovém procesoru a v softwaru pro tvorbu prezentací), tak i DVPP (využití ICT v konkrétních předmětech)
• Zavedením bezdrátové školní sítě na místě poskytovaného vzdělávání Havlíčkova 1223/17

Dalším cílem projektu bylo zlepšit jazykové kompetence učitelů cizích jazyků. Cíle bylo dosaženo následujícími aktivitami:
• Absolvováním třítýdenního zahraničního intenzivního kurzu angličtiny a němčiny dvěma učiteli
• Absolvováním metodických kurzů pro učitele AJ akreditovaných v systému DVPP

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17