Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada Středního odborného učiliště Kyjov, p. o. je ustanovena dle § 167 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Složení Školské rady:

Předsedkyně: Ing. Jana Šašinková

Členové z řad pedagogických zaměstnanců školy:

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace